Kiến thức

Thiết lập plugin Cache dành riêng cho woocommerce

Như chúng ta đã biết, đã có rất nhiều các bài viết hướng dẫn cài plugin để hỗ trợ tăng tốc độ load cho wordpress. Bài viết hôm nay lamkinhdesigner sẽ hưỡng dẫn các bạn cách cài đặt plugin Cache dành riêng cho Woocommerce một cách chính xác nhất, để không gặp những lỗi không nên có khi chúng ta làm việc với website bán hàng như: trang như giỏ hàng, thanh toán,…sẽ bị lưu cache nên khách gặp khó khăn trong việc sử dụng.

Vì vậy tốt hơn hết, chúng ta hãy thêm danh sách những trang đặc biệt đó vào danh sách không lưu cache trong các plugin. Nếu bạn vẫn chưa biết làm thế nào thì bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn.

Đối với WP Super Cache

Bạn vào Performence -> Page Cache và tìm đến phần “Never cache the following pages” rồi điền đường dẫn các trang cần loại bỏ lưu cache vào.

Sau đó ấn Save Strings để lưu cài đặt.

Đối với W3 Total Cache

Bạn vào Performence -> Page Cache và tìm đến phần “Never cache the following pages” rồi điền đường dẫn các trang cần loại bỏ lưu cache vào.

 

Đối với Zen Cache

Bạn tìm tới mục URI Exclusion Patterns và khai báo vào như hình dưới.

Đối với WP-FFPC

Bạn vào mục Cache exceptions và điền vào phần “Don’t cache following URL paths – use with caution!“.

Đối với máy chủ sử dụng EasyEngine

Nếu bạn đang dùng EasyEngine thì có thể sẽ cần phải sửa tập tin cấu hình cache mà bạn đang sử dụng. Ví dụ bạn sử dụng loại thiết lập --wpfc thì hãy vào thư mục /etc/nginx/common và tìm tập tin wpfc.confwpfc-hhvm.conf rồi thêm đoạn sau vào trên location / {.

[php] # Skip cache on WooCommerce pages
if ($request_uri ~* "/store.*|/cart.*|/my-account.*|/checkout.*|/addons.*") {
set $skip_cache 1;
}
# Skip cache for WooCommerce query string
if ( $arg_add-to-cart != "" ) {
set $skip_cache 1;
}
# Skip cache when WooCommerce cart is not empty
if ( $cookie_woocommerce_items_in_cart != "0" ) {
set $skip_cache 1;
}
 

[/php]

Nếu chèn đúng thì nó sẽ trông giống thế này.

[php] #

set $skip_cache 0;

# POST requests and URL with a query string should always go to php
if ($request_method = POST) {
 set $skip_cache 1;
}

if ($query_string != "") {
 set $skip_cache 1;
}

# Don’t cache URL containing the following segments
if ($request_uri ~* "(/wp-admin/|/xmlrpc.php|wp-.*.php|index.php|/feed/|sitemap$
 set $skip_cache 1;
}

# Don’t use the cache for logged in users or recent commenter
if ($http_cookie ~* "comment_author|wordpress_[a-f0-9]+|wp-postpass|wordpress_n$
 set $skip_cache 1;
}

# Skip cache on WooCommerce pages
if ($request_uri ~* "/store.*|/cart.*|/my-account.*|/checkout.*|/addons.*") {
 set $skip_cache 1;
}

# Skip cache for WooCommerce query string
if ( $arg_add-to-cart != "" ) {
 set $skip_cache 1;
}

# Skip cache when WooCommerce cart is not empty
if ( $cookie_woocommerce_items_in_cart != "0" ) {
 set $skip_cache 1;
}

# Use cached or actual file if they exists, Otherwise pass request to WordPress
location / {
 try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

location ~ ^/wp-content/cache/minify/(.+\.(css|js))$ {
 try_files $uri /wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/minify.php?file=$$
}

location ~ \.php$ {

 set $rt_session "";

 if ($http_cookie ~* "wc_session_cookie_[^=]*=([^%]+)%7C") {
 set $rt_session wc_session_cookie_$1;
 }

 if ($skip_cache = 0 ) {
 more_clear_headers "Set-Cookie*";
 set $rt_session "";
 }

 fastcgi_cache_key "$scheme$request_method$host$request_uri$rt_session";

 try_files $uri =404;

 include fastcgi_params;
 fastcgi_pass php;

 fastcgi_cache_bypass $skip_cache;
 fastcgi_no_cache $skip_cache;

 fastcgi_cache WORDPRESS;
}

location ~ /purge(/.*) {
 fastcgi_cache_purge WORDPRESS "$scheme$request_method$host$1";
}
[/php]

Sau đó nhớ khởi động lại NGINX nhé.
[php] sudo service nginx restart
[/php] Bên trên là hướng dẫn cách cài đặt plugin Cache dành riêng cho woocommerce, nếu các bạn đang dùng woocommerce và dùng kèm theo các plugin trên các bạn nên tiến hành cài đặt ngay sau khi đọc bài viết của lamkinhdesigner. Chúc các bạn thành công!

Các tin liên quan